Απώλεια – Κλοπή – Φθορά

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

Η υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τη σχολή μας, η οποία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, μέχρι την παραλαβή της άδειας.

ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο Α8
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης, αν η άδεια έχει εκδοθεί από άλλο, εκτός της Ελλάδας, κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κάποιο από τα παραπάνω τρία κράτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α8)
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
 4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 5. Διπλότυπο δημοσίου ταμείου (ΔΟΥ) του ποσού των 30 ευρώ, την πρώτη φορά, και των 60 ευρώ τη δεύτερη, τρίτη κλπ., στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης
 6. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 9,02 ευρώ
 7. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 8. Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής
 9. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
 10. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
 11. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

Παρατηρήσεις:

 • Δικαιολογητικό 3: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.
 • Δικαιολογητικό 8: Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου.
 • Δικαιολογητικά 8 και 9: Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 • Αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερόμενου έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Αν η ισχύς της άδειας οδήγησης έχει λήξει, πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).